Általános szerződési feltételek

1. A felek meghatározása

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ORAC Kiadó Kft. (a továbbiakban: Kiadó), továbbá a Kiadó által értékesített terméket megvásárló, a Kiadó által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő megrendelő természetes személy, vagy jogi személy (a továbbiakban együttesen: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Kiadó adatai:
ORAC Kiadó Kft.

Székhely / Ügyfélszolgálat: 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-908203
Adószám: 10649321-2-41
Telefonszám: +36-1-340-2304, +36-1-340-2305
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: H-CS: 8.00-16.30, P: 8.00-15.00
E-mail cím: info@orac.hu
Web: httsp://orac.hu

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgyát
a)    a Vevő által kitöltött megrendelőlap; vagy
b)    a Vevő által az interneten megadott, választott adatok; vagy
c)    a Vevő által befizetett díjbekérőhöz megküldött ajánlat;
d)    a Vevő által egyéb módon (levél, e-mail, telefon, fax) megadott, dokumentált ajánlatkérés
(továbbiakban együttesen: a Megrendelés) határozza meg.

A Megrendeléssel a felek között létrejött jogviszony az alábbiakra vonatkozhat (a továbbiakban: Termék):
a)    könyv;
b)    elektronikus termék;
c)    folyóirat;
d)    jogi adatbázis;
e)    rendezvényi részvétel;
f)    az 1. számú mellékletben részletesen leírt szolgáltatás nyújtására.

3. A megrendeléshez szükséges adatok

Vevő az alábbi adatokat köteles megadni a Kiadónak a Megrendeléssel egyidejűleg:

Természetes személy Vevő esetén:
a)    vezetéknév, keresztnév;
b)    lakcím (ország, város, utca, házszám);
c)    e-mail cím;
d)    telefonszám;
e)    postázási, számlázási cím (amennyiben a lakcímtől eltérő).

Jogi személy Vevő esetén:
a)    cégnév;
b)    székhely;
c)    cégjegyzékszám;
d)    adószám;
e)    telefonszám;
f)    e-mail cím;
g)    postázási, számlázási cím (amennyiben a székhelytől eltérő).

A megadott adatok megfelelőségéért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel, Kiadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Vevő által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért. A Kiadó adatkezelésre vonatkozó részletes szabályai a https://orac.hu/adat_jogvedelem oldalon érhetők el.

4. A Megrendelés módjai, menete

A Megrendelés történhet szóban vagy írásban.

Szóbeli Megrendelés esetén a Vevő a Kiadó 1. pont szerinti telefonos elérhetőségén, az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében adhatja le Megrendelését. A Kiadó kérheti a Vevőtől a nem írásban leadott megrendelésnek írásbeli megerősítését, ebben az esetben a Kiadó az írásbeli megerősítés megtörténtéig nem köteles a Megrendelést teljesíteni.

Írásban történő Megrendelés formái:
a)    Kiadó által rendszeresített és Vevő rendelkezésre bocsátott Megrendelőlap megfelelő kitöltésével, saját kezű, illetve cégszerű aláírással a Kiadó részére történő eljuttatásával postai úton, faxon, vagy e-mailben;
b)    Kiadónak címzett olyan írásbeli Megrendeléssel, ami a Megrendelés visszaigazolásához szükséges 3. pont szerinti adatokon kívül tartalmazza a termék pontos megjelölését, darabszámát, illetve a vételár megfizetése módjának megjelölését;
c)    a Kiadó által üzemeltetett https://www.ujpp.hu oldalon „Belépés” menüpontban, regisztrációt követően elérhető felhasználói felület igénybe vételével.
A Megrendelés leadását követően a Kiadó a Vevő által megadott e-mail címen visszaigazolja a Megrendelést.

5. A szerződéses ellenérték

A Termék ellenértékét a Felek a Megrendelésben állapítják meg.

Az ellenérték megfizetése történhet:
a)    személyesen a Kiadó ügyfélszolgálatán vagy központi könyvesboltjában;
b)    készpénz átutalási megbízással;
c)    banki átutalással;
d)    bankkártyás fizetéssel.

6. A szerződés tárgyi terjedelme

A Felek között létrejött szerződés alapján, a szerződéses ellenérték teljesítésével a Vevő tulajdonjogot, vagy használati jogot szerez a Terméken a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.

7. A szerződés időtartama

A Felek között a Megrendeléssel létrejött szerződés a Termék vételárának Kiadó bankszámláján történő jóváírása napján lép hatályba. Felek az elektronikus termékekre (on-line szolgáltatások, e-könyvek), valamint a folyóiratra vonatkozó előfizetői szerződést a Megrendelésen feltüntetett időszakra kötik. A Vevő a következő időperiódusra történő megrendelése ellenértékének a Kiadó részére történő megfizetésével hosszabbíthatja meg az előfizetését az egyes termékekre.

8. Szállítási költség és a szállítás feltételei

A 2. a) és c) pontokban megjelölt terméktípusok esetében a Vevő személyes átvétele útján, vagy kiszállítással kerül kézbesítésre a Termék. A személyes átvételre a Kiadó Ügyfélszolgálatán nyitva tartási időben, vagy a Kiadó központi könyvesboltjában van lehetőség. A termék kiszállítással történő kézbesítésének részletes leírását és költségeit az ÁSZF 2-3. számú mellékletei tartalmazzák.

9. A teljesítés egyéb feltételei

A megrendelt Termék ellenértékét és szállítási költségét az Vevő a megrendelt Termék mellett található számla kiegyenlítésével: átutalással vagy utánvéttel köteles kiegyenlíteni (a kiküldött számla egyszerre tartalmazza a megrendelt Termék ellenértékét és a szállítási költséget).

10. Az elállási jog gyakorlása

A Kiadó tájékoztatja az Vevőt arról, hogy elektronikus termék megrendelése esetén a termék jellegére tekintettel elállási jogot nem biztosít.

A Kiadó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelt Termék (kivéve: elektronikus termék) kézhezvételét követő nyolc napon belül a Vevő indokolás nélkül jogosult vételi szándékától elállni. Ebben az esetben a Kiadó a termékért kifizetett ellenértéket köteles visszatéríteni a Vevő részére, a termék Kiadó részére történő visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre valamint a termék Kiadó részére történő visszajuttatásával felmerülő költségekre nem vonatkozik.

A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vevőt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételek szerint elállási jog illeti meg, amit a Termék átvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat. Az elállási jog gyakorlására a Rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján van lehetőség.

11. Az on-line termékekre irányadó speciális szabályok

11.1. A termék használatának megkezdése

Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az on-line termék használatát a szerződéses ellenérték Kiadó általi kézhezvételétől számított legkésőbbi 3. munkanapon megkezdheti; ennek feltételeit a Kiadó biztosítja.

11.2. A felhasználói engedély hatálya

Felek megállapodnak abban, hogy Vevő használati jogot szerez az általa megrendelt on-line terméken. A használati jog nem foglalja magában a tulajdonjogot. Vevő tudomásul veszi, Kiadó pedig kijelenti, hogy a keretszoftver és az adatbázis a Kiadó tulajdonát képezi.

Az előfizetett on-line termék és szoftver egyszeres felhasználói jogú példányához egyidejűleg csak egy személy férhet hozzá. Az on-line termék és szoftver egyszeres felhasználói jogú példányára vonatkozó használati jog különböző számítógépeken sem egyidejűleg, sem több felhasználó között megosztva nem érvényes. A licenc az on-line termékre és a szoftverre, mint egységre vonatkozik, annak alkotóelemei nem különíthetők el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.

11.3. A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások

A szoftvert tilos:
a)    visszafordítani, visszafejteni vagy belőle más módon forráskódot előállítani;
b)    belső felépítésének feltárását célzó elemzésnek alávetni;
c)    módosítani, vagy a szoftver átalakítására előkészületet tenni;
d)    másolni, kivéve egyetlen példány másolását archiválás céljából;
e)    kölcsönözni, bérbe vagy haszonbérletbe adni;
f)    a megfelelő használati jog nélkül Internetes vagy intranetes rendszerben használni;
g)    olyan módon használni, ami mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérthetné.

11.4. Az elektronikus termék és a szoftver használati jogának átruházása

Sem a Vevő, sem a Kiadó a jelen ÁSZF alapján nem jogosult az őt az on-line termék megrendelése alapján megillető jogot másra végleges jelleggel átruházni, vagy azt más részére engedményezni.

11.5. Az elektronikus termék és a szoftver használati jogának megszűnése

A Kiadó jelen szerződéssel biztosított használati jog gyakorlását megszüntetheti, amennyiben Vevő a szerződésben foglalt feltételeket megszegi. Ez esetben Vevő köteles megsemmisíteni a termék és a szoftver összes másolatát és alkotóelemét, bármely adathordozón is tárolta azokat. A megsemmisítés tényét a Kiadó jogosult a helyszínen, megbízottja útján, a Vevő üzleti tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni.

11.6. Korlátozott felelősség

Kiadó kizár minden, az elektronikus termék szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. Kiadó a jogszabályok által megengedett körben kizárja a felelősséget az elektronikus terméken vagy termékeken esetlegesen előforduló szöveghibákra vagy szerzői véleményekre alapozott döntésekből eredő, a Vevőt ért közvetlen vagy közvetett károkért. Kiadónak a jelen szerződés bármely pontja alapján támasztható felelőssége minden esetben legfeljebb a Vevő által az elektronikus termékért vagy termékekért fizetett licencdíj összeghatáráig terjed. A Kiadó által értékesített termékek, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértéke a jelen felelősség korlátozásra tekintettel került kialakításra.

11.7. Szerzői jog

Az elektronikus terméknek és a szoftvernek, az összes írásos dokumentumnak és a szoftver összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga a Kiadót illeti meg. Vevő a jelen szerződés keretei között nem kizárólagos jogot kap arra, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező elektronikus termékben iratminták és formanyomtatványok kerülnek publikálásra, úgy azokat jogi szakmai céllal felhasználja, mely jogosultság licencenként egy felhasználót illet meg. Kifejezetten tilos a jelen elektronikus termékben megjelenő bármely anyag bármilyen kiadói jellegű nyomtatott vagy elektronikus újrafelhasználása. Az elektronikus terméket és a szoftvert a szerzői jog és nemzetközi megállapodások védik. Az elektronikus termék és a szoftver mellékelt írásos dokumentációja nem sokszorosítható.

11.8. Terméktámogatás, frissítések

Felek megállapodnak abban, hogy Kiadó az elektronikus termékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai és használati problémák megoldásához e-mailes és telefonos terméktámogatást biztosít, melyet Vevő a jogkodex.hu weboldalon, illetve a +36-1/340-2304-es telefonszámon vehet igénybe. Kivételesen bonyolult esetben Kiadó személyes terméktámogatást is nyújthat, egyedi elbírálás alapján. A terméktámogatás igénybe vehető előfizetéses termékek esetében az előfizetés időtartama alatt, míg egyszeri vásárlású termékek esetében a vásárlás napjától számított 1, azaz egy éven belül.
Amennyiben az elektronikus termék vagy szoftver a Kiadó általi frissítésével jött létre, azt a Vevő kizárólag a frissített elektronikus termékkel együtt használhatja, kivéve, ha a frissített elektronikus terméket megsemmisítette. Vevő a frissített elektronikus terméket is csak jelen előírásoknak megfelelően használhatja.

11.9. Szavatosság és jótállási feltételek

Amennyiben a megrendelt elektronikus termék hibás, akkor a Kiadó a Vevő részére a jelen szerződés 11.8. pontjában meghatározott „Terméktámogatást” nyújt. Amennyiben a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során sérül, akkor a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a sérült, vagy hibás terméket díjmentesen kicseréli. A Kiadó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy amennyiben a Vevő a kicserélés lehetőségével nem kíván élni, akkor a megrendelt termék vételárát Kiadó visszatéríti a Vevő részére.

12. Joghatály

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvére.

13. Egyéb rendelkezések

Vevő a Kiadó által kiadott termék vagy termékek Megrendelésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el, mely tényt a Megrendelés szövege is rögzíti.
Kiadó az Előfizetőnek történő első teljesítéssel és az ellenszolgáltatás elfogadásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el.

14. Hatályba lépés

A jelen ÁSZF 2015. április 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK BELFÖLDRE

Belföldre Bruttó szállítási költségek
GLS Előre fizetve és utánvét esetén
0-2 kg: 1400 Ft
2-5 kg: 1600 Ft
5 kg felett: 1800 Ft
Pick Pack Pont Előre fizetve és utánvét esetén
0-3 kg: 1600 Ft
3-10 kg: 1800 Ft
10-15 kg:  2000 Ft

Külföldi szállítás esetén egyedi postaköltséget számítunk fel. További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársainkkal a +36 1 340 2304-es telefonszámon, vagy az info@orac.hu e-mail címen!